Cadre 2000
02/219.92.54

Reproducties 
Strip Specialist 
CADRE 2000 (werkplaats)
Oogststraat 51
1210 Brussel

Tel: 02/219.92.54
Fax: 02/217.90.87
info [at] cadre2000.be
Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Algemene Voorwaarden


1 Offertes
Onze offertes worden opgemaakt met voorbehoud van verkoop en zonder verplichting van onzentwege. De offertes gedaan of ingehouden door onze agenten, vertegenwoordigers  zijn slechts geldig na geschreven bevestiging.
 
2 Termijnen
De vermelde leveringstermijnen zijn slechts vooropstellingen. Ze zijn niet bindend en hun niet in achtneming verrechtvaardigt geen opzegging van het kontrakt, heffing van geldboeten of opeising, van een der welke schadevergoeding. In geval van oorlog, staking, volslagen gebrek aan vervoermiddelen, brand en elk ander onvoorzien gebeuren zijn wij ontslagen van elke verbintenis in verband met de uit te voeren levering.
 
3 Prijzen
Onze prijzen worden opgemaakt in de veronderstelling da talle voorwaarden onveranderd blijven tussen de dag van de offerte en deze van de levering. In geval van stijging der lonen, grondstoffen, bevrachtingstaks, verzekering enz. ; zoals in geval van monetaire fluctuatie, worden de prijzen ambtshalve heraangepast, voor zover de stijging boven de 5% gaat. Wanneer in de offerte of de faktuur de prijs aangeduid staat in Euro en in vreemde munt, zullen wij op de dag der betaling vrije wisselkeuze hebben.
 
In geval van wijziging aan de originele bestelling, na aanvaarding, behouden zij ons het recht hetzij de verandering te weigeren, hetzij een supplement aan de prijs toe te voegen op de goederen niet voorzien op de originele bestelbon.
 
4 Betalingen
Onze facturen zijn kontant betaalbaar te Brussel. In geval van vertraging in de betaling, zelfs gedeeltelijk, van meer dans veertien dagen te rekenen vanaf het versturen, hetzij van een aangetekend schrijven, hetzij van een ontvangstbewijs, kunnen wij elke koop onderbreken en betaling eisen van het geheel der te betalen som, zelfs op termijn. In geval van niet-betaling op de gestelde vervaldag, behoorlijk vastgesteld bij aangetekend schrijven per post, en zonder gevolg binnen de 8 eerstvolgende dagen, zal het bedrag of het saldo van de faktuur verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % ten titel van schadevergoeding en intrest met een minimum van 20.00 €
Elk faktuur zal intrest dragen op een rentvoet van 12% vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande aanmaning. Wij eigenen ons eveneens het recht toe gedurende de uitvoering van een bestelling of een koop, een betalingswaarborg te vragen die wij nodig achten en in geval van weigering, de levering op te heffen of naar onze keuze de zaak te vernietigen.
 
5 Allerlei
De goederen reizen op risico van de koper, zelfs in geval van franco zending. De goederen worden veronderstelt in ontvangst genomen en aanvaard te zijn voor het opsturen of worden zo geacht te zijn door de aanvraag tot opsturen. In geval van afwijking aan deze clausule in het kontrakt (bv.ontvangst na aflading) moet elke klacht ons toekomen, per aangetekend schrijven binnen de acht dagen vanaf de aankomst der goederen. Na deze datum of na aanmaning (zelfs stilzwijgend) zal er geen enkele klacht meer aanvaard worden.

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegheid van de Rechtbank van brussel voor elke verkoop of elke koop in dewelke wij tussenkomen. Onze wissels of ontvangstbewijzen wijzigen niets aan de hierboven vermelde clausule.